Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z portalu internetowego udostępnionego w domenie www.pq-msa.pl zwanego dalej „Portalem”.

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest przedsiębiorstwo Tomasz Greber Gretom Consulting z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Żeńców 7, 52-230 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”.

II. Zbierane dane i sposób ich wykorzystania

 1.  Portal pozwala na utrzymanie anonimowości Użytkownika, ponieważ przeglądanie jego zawartości nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza określonymi przypadkami.
 2. Dostęp do niektórych usług świadczonych przez Portal, może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczyć możliwość korzystania z Usług.
 3. Sposób gromadzenia danych osobowych:
 • Informacje podawane przez Użytkownika

— Za pomocą znajdującego się na stronach Portalu formularza kontaktowego, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z przedsiębiorstwem w zakresie świadczonych usług, podając imię oraz adres e-mail.

— Portal na swoich stronach umożliwia pobrania demo oprogramowania. Zainteresowany tą opcją Użytkownik podaje: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail. Tak pozyskane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do wszelkich działań związanych z zamówieniem wybranego przez Użytkownika programu.

— Portal na swoich stronach umożliwia Użytkownikowi utworzenia konta. Zainteresowany tą opcją Użytkownik podaje: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz hasło. Dane przekazane podczas rejestracji będą przetwarzane przez Administratora w celu utworzenia konta Użytkownika.

Pod warunkiem uzyskania odrębnej zgody zebrane dane Użytkownika mogą być również wykorzystywane w celach marketingu własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

 • Informacje gromadzone automatycznie

W trakcie korzystania Z Portalu automatycznie zbierane są jedynie dane związane z przeglądaniem zawartości Portalu przez Użytkowników, takiej jak liczba i źródło wizyt w Portalu, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Dane zbierane są wyłącznie w celach technicznych (związanych z administracją) oraz w celu zbierania ogólnych danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwisem).

III. Pliki cookies

 1. Portal do celów statystycznych oraz w celu optymalnego zarządzania treścią strony, tak by dostosować ją do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki.
 1. Serwis pq-msa.pl stosuje dwa typy plików cookies:
  2.1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2.2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
 2. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Korzystanie ze strony www.pq-msa.pl i wszelkich jej podstron bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż Użytkownik akceptuje wykorzystywanie plików cookies.

IV. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

Wszelkie informacje uzyskane o Użytkownikach nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Administrator danych będzie zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku wyraźnej zgody Użytkownika.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

V. Zabezpieczenie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

VI. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę klientów przedsiębiorstwa Tomasz Greber Gretom Consulting i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 2. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie prowadził Konto lub do czasu trwania umowy.
 3. W przypadku czytelnego dla Administratora zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

VII. Prawa Użytkownika

To Użytkownik decyduje o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do:

 1. cofnięcia zgody. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Zaleca się aby w tym celu Użytkownik przesłał wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymuje treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że Użytkownik nie będzie mógł dłużej otrzymywać od przedsiębiorstwa informacji o ofercie i innych treściach marketingowych.
 2. sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług przedsiębiorstwa, będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator danych usunie z Portalu dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  b) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;

  d) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył za pomocą Portalu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Administrator danych uniemożliwi danemu Użytkownikowi korzystanie z określonych usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 6. dostępu do danych. Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie od Administratora danych, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 7.  sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do PUODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

VIII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości portalu www.pq-msa.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody przedsiębiorstwa Tomasz Greber Gretom Consulting.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

Przedsiębiorstwo Tomasz Greber Gretom Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.

X. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z danych zawartych w zakładce Kontakt